1mwpfl  1 1mwpfl  2 1mwpfl  3 Mr Henry Sy Jr of SMDC 1mwpfl  5 Wilma Galvante of GMA7 1mwpfl  7 1mwpfl  8 1mwpfl  9 Mayor Edward Hagedorn of Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn of Puerto Princesa City

Click to view the next photo

photographer Arthur Kho.

1mwpfl 1


| shooting date: Mar 23, 2011 | | | | |
SLIDESHOW OFF | 4s | 7s | 10s | 15s | 20s